olcay

Vefk Uygulaması

Vefk

Vefk kelime anlamıyla tılsımlı kare demektir ve havas ilminin bir parçasıdır.Vefkler tek başına yapılır ve kişinin genelde üstünde taşıması istenir buradaki amaç vefkin çeşidine göre değişkenlik gösterir.Vefklerin yapılması için özel koşullar ve malzemeler vardır.Vefk yaptığını iddia eden herkes vefk yapamaz çünkü vefk yapabilmek için tam bir ilimle donanmış olmak gerekir ve temini zor malzemelerin temin edilmesi ve o malzemelere dayalı olarak vefkin oluşturulması gerekir.Ben sizlere bu alanda ansiklopedik bilgi vermek yerine işinize yarayak bilgiyi vermeyi tercih ediyorum.Vefklerin kullanım amaçlarına göre ve en çok talep edilenlerine göre çeşitlerini anlatacağım.

Her türlü sıkıntınız ve sorununuz doğrulukla çözümü için benimle çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.

Uyarı !

Medyum Olcay, vergi levhalı, resmi ruhsatlı medyumdur.
Kim olduğu belli olmayan şahıslar ile çalışmanız size maddi ve manevi zarar verecektir.
Vergi levhamı görmek için tıklayınız…

Dikkat !

• Aşkta herşey güzel giderken bir anda ilişkileriniz bıçak gibi kesiliyorsa,
• İşinizde başarılı olmanıza rağmen istediğiniz maddi getiriyi elde edemiyorsanız,
• Eşinizin,sevgiliniz bir neden yokken sizden soğudu ise,
• Sürekli nedensiz yere bunalıyorsanız,huzurlu olamıyorsanız,yalnızlık ve mutsuızluk hissine kapılıyorsanız, büyüden şüphelenebilirsiniz.

Değerli kardeşlerim,bu tarz sıkıntılarınız varsa ve ya size birşeyler yapıldığında şüpheleniyorsanız beni mutlaka arayınız.
Sizlere sorunun kaynağı ne olursa olsun manevi huzura ermeniz adına yardımcı olmaya hazırım.

 

Eşler Arası Saygı ve Sevgi İçin Dua

Eşler arasında geçimsizliği durdurmak aralarında saygı ve sevgiyi oluşturmak amacıyla yapılan vefk ve dua uygulamasıdır.Son derece etkili olan bu uygulama şöle yapılmaktadır.

Bismillâhi’l meliki’l muhiti’d-daimı’l kadimüllezi me-le-i satıun nurun vechi’l ekvani ve emeddeha bi kuvvetin cez-beti heybeti sultanihi alâ külli melikin ve cinnî ve insî ve şeytanî sultanî fehafetihi cemi-ı mahlukatihi ve ezanet ve tevadaeti’l kerubiyyüne min a’lâ makamatiha. Ve secedet ve ecabet da’veti ismihi’l azimü’l a’zamü limen tekelleme bihi ve esraat bil icabeti ve’l bürhani’l muhkeme’l mektubi fî el-vahi kulubi’l mütesarrifîne bedûh echizetin. Aleyküm eyye-tühe’l ervahı’r ruhaniyeti’l ulviyyeti ve’s süfliyyeti ve hud-dame hazihi’l ahdi’l kebîru en tücibü da’veti ve takdû haceti ve tetevekkelü bi keza ve keza. Bi izzeti Berhetîhin (2) Kerîrin (2) Tetlîhin (2) Tûranin (2) Mezcelin (2) Bezcelin (2) Terkabin (2) Berheşin (2) Galmeşin (2) Hûtîrin (2) Kal-nehüdin (2) Berşanin (2) Kazhirin (2) Nemuşelhm (2) Ber-hayula (2) Beşkeylehîn (2) Kazmezin (2) Engalelitın (2) Ka-baratin (2) Gayaha (2) Keydehüla (2) Şemhahirin (2) Şem-hahîrin (2) Şemhehîrin (2) Bikehtahûnihin (2) Beşarişin (2) Tuneşin (2) Şemha barûhın (2) bi hakkı haze’l ahdil me’hu-din aleyküm yâ huddame hazihil esma-i illâ ma esra’tüm ü’l inkiyadı fıma tü’merûne bihi bi izzetin elmu’terizi fî ızzi izzetin. Ve ev fü bi ahdillahi iza ahedtüm ve lâ tenkudü’l eymane ba’de tevkidiha ve kad cealtümullahe aleyküm kefı-la. Ve bi hakkillezi leyse kemislihi şey’ün ve hüves semi-ul basîr.

Ahderû vesme-u ve etîû ve kûnû avnen li alâ ma eraer-tiküm bihi bi hakkı’l ismillezî evvelühü alin ve ahirihi alin ve hüve alin şel’i yeû yübeyhin yehin vehin bi tekhin bi tekfalin bisa’yin ka’yin mimyalin mutiîne leke ya alin celle zeryalin ihtereka min asa esmaillahi. Aksemtü ve azemtü aleyküm bi alimü’l gaybi ve’ş-şehadeti’l kebirli’1 müteal. Ve bi hakkı’1 ismullezi teahedtüm bihi mde babi’l heykeli’l kebîri ve hüve biılşakşin mihrakişin akşamakşin şakmunehşin. Ve men yu’rid an zikri rabbihi yeslükhü azaben saida. Ve bi hakkı Ahiyyen Şerahiyyen edunayi esbaütün ali şeddayi ve bi hakkı Ebced Hevviz Hattı ve bi hakkı Batadin Zehecin Vahin ve bi hakkı Bedııh Echizetin. Ve innehü lekasemün lev ta’lemüne azim. El-vahan el-acele es-saate barakallahü fıküm ve aleyküm. Ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahi’l aliyyü’l azîm.

dualar

Sevdiğine Şirin Görünme Duası

Etrafınızdaki insanlar ile aranız devamlı kötü ise onlara karşı antipatik geliyor ve devamlı bir tartışma içindeseniz ülkemizde medyum hocaların yapmış olduğu bazı uygulamalar ile nerede olursanız olun güçlü bir şirinlik vefki ile etrafınızdaki insanları kendinize çok kuvvetli yöntemler ile bağlaya bilirsiniz.Yer yüzünde ne kadar kadın ve erkek varsa hepsinin kalbini kendine çekmek istersen bu duayı her sabah 3 kere okumalısın. Hayretler içinde kalacağın durumlar hasıl olur.

Alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ mu-hammed ve en tef’ale lî kezâ ve kezâ ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim, diyerek salâvatı şerifeyi 48 defa okumalısınız. Her amaç için ve her dilek, arzu, talep için sabah namazından sonra başlayarak ikindi namazından sonraya kadar bu salavatı şerife ve yukarıda zikredilen duayı devamlı okumalıdır ki, kişi amacına ula-şabilmelidir.

Bu ism-i azimenin esrarına ilim yolunda ömür harcayarak ancak kavuşulabilir. O istilahları cebr ehli okumaların sayısını ikidir, dörttür şeklinde kesmemelidir. Her cümleyi tekrarlarken kelimelerdeki harflerin sayısınca ihtiyaç hisset-meksizin tasarrufa yönelmemelidir. Cismin doğması, gelişmesi, inkişaf etmesi, ruhsal gelişimi, olgunluğu kazanması, amacına yönelik gelişmelerin gayretini göstermesi gerekir. Bu da ruhsal ve fiziksel çalışma ve gayretle olur. Bu istenen şeyi elde etmek için neticeye varmak amacına ulaşmakla mümkündür.

Bu üç kısımdır ve üç aşamada gerçekleşmiş olur.

1- Resmî yönden yani resim, musavver olarak

2- Harf, ifade etme (resmi isimlendirme yönüyle)

3- Adet, sayı olarak.

Bu her üç yoldan, mülkün ve ortaya çıkışın ifadesini şöyle anlatabiliriz. Yani bu her düşünülecek şeyi konuşma, sayı ve ifade edebilmeyi misallendirmemiz gerekir. Bunun neticesi ise mülk, emlâk yani cisimlendirmenin tasavvur edilmesidir.

Sonra bütün çeşitler, neviler bu üç maddede toplanır. Bunu da ancak yedi yolla ortaya çıkarmamız mümkündür. Bu yedi yolun altısı hacetlerin ortaya koyduğu ya da hakim olduğu şeklidir. Buna misal verecek olursak şöyle açıklamamız gerekir:

Meselâ Zeydin sayı değeri 21′dir. Harf yani ifade edildiği, konuşulduğu ise üç harften müteşekkildir. Bunun ifade ettiği değer ise 63′tür. Yani 3×21=63 eder. Bu 63 kez ifade ettiği mülkü secaîldir, var demektir. Yani o mülkün tasavvur edilerek resimlendirilmesi zayi (lc£ > Jl) sayı değeri 64′tür. Onun harfleri 8′dir. Çarpım neticesi 64×8 = 512′dir. Bunun nutku ve mülkü ise Sîbaîl’dir. O mülkün harfleri 740 sayısı ise 990′dır. Harfleri 13′dür. Çarpım neticesi de toplam 12870′dir. Bunun mülkünün ortaya koyduğu Beygedeayîl’dir. O mülkün sayısıdır. Sonra 63′ü 3′de seç, Vesîb, 512′yi de 8;de ve Beygda’ 13′de hasıl olmaktadır. Bu üç sonuç da şöyle ifade edilebilir. (more…)

Erkeği Kendinden Soğutma Duası

Bir erkekten ayrılmak istiyorsanız artık bazı duygular veya birliktelik size ölüm gibi geliyor ise ülkemizde bazı medyum hocalar tarafından yapılan her hangi bir erkekği bir kadından soğutma vefki ile kişi nerde olursa olsun sevdiği kadından nefret ettiği midesini bulandırdığı bir yemekten tad alır gibi soğuyacaktır.Bu yönde yapılan işlemlerden ziyade okuma ile yapılabilecek uygulamalarda bulunur. Bir kimseyi kendinizden soğutmak niyeti ile aşağıdaki duayı … zamanında … defa okuma yapabilirsiniz.

Elem tere ilâ rabbike keyfe müdde’z-zillü ve lev şâe le-ca’alehü sakinen.

sogutma

Bu Sad harfi ile ilgisi İlâhî otoritenin gölgesi altında olduğundandır.

Kim Sad hatemini isminin altına yazarsa ve üzerinde taşırsa hayır ve berekete nail olur ve ayrıca sıkıntılarını, vehimlerini izale eder.

Harfi Ta : Bu harfi Arapça on defa ve Hindçe on defa yazıp, ayrıca İsm-i A’zam’la birlikte aym şerefli dediğimiz parlak zamanında yazılıp üzerinde taşırsa, sıkıntılı günleri izale olur. Başı sıkıştıkça baş vurmak gerekir. Yeni doğmuşlar üzerinde taşırsa hayvanlar (yırtıcı olanlar) yaklaşamazlar.

Harfu’l Aym : Kim bu harfi yetmiş defa yazar ve her on keresinde şu isimleri de beraberinde yazmalıdır:

Azîzün, Aliyyün, Azîmün, Adlün, Afüvvün, Alîmün, Allemü’l guyûb.

Kamerî aym ikinci günü ilk saatinde yazıp üzerinde taşırsa, diğer bütün varlıkları kendine itaat etmeyi sağlar.Bu taşıma devam ettiği zaman anlayış, kavrayış gelişir. Allah Teâlâ fetih kapılarını açar.

Kocaya şirin gözükmek için dua

Esma-i Berhetiyye ile ilgili Kasemler hakkında bir çok rivayet edilmiştir. Bunların en doğrusu İmam Şemseddin el Behinsavi (r.a.) Hazretleri’nin olup, Esma-i Berhetiyye Kasemi budur:

sirin-gorunmek-icin-dua

 

Berhetîhin (2) Kerırin (2) Tetlîhin (2) Tûranin (2) Mez-celin (2) Bezcelin (2) Terkabin (2) Berheşin (2) Galmeşin (2) Hûtîrin (2) Kalnehüdin (2) Berşani (2) Kazhirin (2) Ne-muşelhm (2) Berheyula (2) Beşkeylehm (2) Kazmezin (2) Engalelitın (2) Kabaratin (2) Ğayaha (2) Keydehüla (2) Şem-hahirin (2) Şemhahîrin (2) Şemhehîrin (2) Bikehtahûnihin (2) Beşarişin (2) Tuneşin (2) Şemha-barûhın (2) Allahümme bi hakkı kehkehecin yağtaşiyyin bilatşağşegavîlin emvîlin celedin mehcemen helmecin ve rudîhin mehfeyacin bi ızze-tike illâ ma ehazte seniıhim ve ebsarihim Sübhane men leyse kemislihi şey’ün ve hüve’s-semiu’l basîr.

Eskiden beri üzerinde ittifak edilen Berhetiyye Kasemi budur. Süleyman ibni Davud Aleyhisselâm, veziri olan As af bin Berhiya ve âlimlerin çoğu bu Berhetiyye Kasemini kullanmış oldukları sahih (gerçek) ile rivayettir.

Birini kendine aşık etme büyüsü

Sevdiğin bir kişi aşık etme onu kendine bağlama büyülerinden biridir ülkemizde çok yapılan bu uygulama güçlü bir vefk çalışması ile birlikte sevdiğiniz kişi nerede olursa olsun devamlı aklında olacaksınız ve onu kendinize bağlaycaksınız

Zahîretin ührâ likadâi’l havâici bi keffetin envâihâ.

Allahu Teâlâ’nm (dâr) isminden faydalanmak amacıyla dörtlü olarak beşinci gün saat beşte (sabah) yazıp beyiti de yazması gerekir. 1302 defa da bunu okur ve üzerinde taşırsa sonra da aşağıdaki duayı okur:

buyuler

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve blhi nestainu velâ havle ve velâ kuvvete illâ billâhi’l aliyyi’l azîm ve sallallâhü alâ sey-yidina muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

Alla-hümme yâ men vedaa nkabi’l müluki fehüm min sultanihi haifune, yâ men tüferridu bi’l izzeti ve’l azameti fecemî’i halekahu min hîfetihi vecîliin, yâ men yahşuru’l ızami’d-dâi-ratu fehüm yevme izin yubasune, yâ men eazzu evliyâehu bittaatu fehüm mine’l fez’i’l ekberi yevmeizin âmenu lâ âlai illâ âlaüke yâ Allah muhîtun bihi ilmüke keaslihune vallahü min veraihim muhitun ve bil hakkı enzelnahü ve bil hakkı nezele lidahalu aleyhimü’l babe fe iza daha’l tümuhu fe inneküm galibün ve alâ allahi fetevekkelü in küntüm mü’minine sübbuhun kuddüsün rabbi’l melâiketi verruh tevekkelü eyyühe’l melekü el mutîu’l esmaillâhi teâlâ biakdin lisâni ev muhabbeten ev ihdai fülanin bilâ havle velâ kuvvete illâ bil-lâhi ve tekünu’l hurufi mecmuati illâ lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi fî âhirid duai.

Bir kızı etkilemek için okunacak dua

Kim bunu bin defa zikrederse niyeti, kasdı, muradı ne ise Cenabı Hak karşılamış olur. Her şeyi yalnız yüce yaratandan istemek gerekir.

Diğer bir lâtife şudur ve şöyle okur:

sevdigini-asik-etme

 

Yâ kebîran fevka külli kebîrin yâ semî’in yâ basîrün yâ men lâ şerîke lehü velâ vezîran yâ haliku’ş-şemsi ve’l kameri! münîr yâ mügîsü men kâne bike müste’gîsan ve müs-tecîran yâ cabberül azimü’l kesîr yâ kâmil külli cebbârin anîdin es’elüke bihakkın hazihi’l esmâi’s-semâniyyete’l mek-tûbeti alâ karni’ş-şemsi en tekdâ lî hacetî, diyerek 1000 defa hangi vakitte ve hangi hacet için yaparsa yapsın Allah’ın izni ile istek ve arzusu yerine gelir. Kim bu esmâi yazar ve üzerinde taşırsa duaları kabul edilir, istek ve hayırlara nail olur.

Kim nefsî zenginlikleri kazanmak isterse şu önemli tavsiyeleri yerine getirmesi gerekir:

Bir kimse üzerine gelen üzüntü ve sıkıntılardan ve işlerinin darlığından şikâyet eder veya düşmanından korkarsa ya da hakim ve idarecinin zulmünden çekinirse veya yol kesiciler, yankesiciler, eşkiyalardan kurtulmak istiyorsa, bunları defetmek istiyorsa, süratli bir şekilde tesirini görmesi için önce abdest alıp her gece iki rekât hacet namazı kılıp, her rekâtta Fatiha sûresini, sonra da zammı sûre olarak aşağıdaki âyeti okur:

Sevdiğinin hemen araması için dua

İşlerinde başarılı olmak ve bütün hastalıklardan da Allah’ın izniyle şifa bulmak için İhlâs sûresinin aşağıdaki sekizli hatemini misk, zaferan ve gülsuyu ile Perşembe günü birinci saat olan Müşteri saatinde yazılır.

geri-dondurme-duasi

Allah rızası için iki rekât hacet namazı kıl. Birinci rekâtta Fatiha ile İnşirah sûresini, ikinci rekâtta Fatiha ile Nasr sûrelerini oku. Namazdan sonra Allahu Teâlâ hazretlerine 313 defa tevbe ederek istiğfar et. 313 defa salavatı şerife getirip 1002 defa İhlâs sûresini oku. Her 100 defanın başında da bir defa:

Anyâîlü veya Semsemâîlü veyâ Kesfeyâîlü ve
sâıdûnî bi bülûği maksadî ve müntehâ emelî bi hakkı’l meli-
ki’l hakkı’1 celîl. Ve seyyidinâ Muhammedin sallallâhü aleyhi ve sellem. Ellezî atâhü’l vahyi vettenzîlü.

kocagi-getirme

Kim esmai’1 vahdaniyeti zikretmek suretiyle her gün yedi defa dua ve niyazda bulunup gaybî ilimler ile yakarışları mahlukatm, yaratılmışların itaatini kazanabilir. Bu yukarıda belirttiğimiz vefkin faydası büyüktür.

Ayetel Kürsi ile Birini Kendine Bağlama Duası

Ayetel Kürsi Suresinin faziletleri oldukça fazladır. Bir kimseyi celb ederek kendinize bağlamanız için bile okunabilmektedir.

ayetel-kursi

Muhammedün rasulullâhi ve’l-lezîne maahü eşiddâü ale’l küffari ruhamau beynehüm terâhüm rükkaan süccedan yebteğune fadlan minellâhi ve rıdvanan sîmâhüm fî vücûhi-him min eseri’s-sücûdi zâlike meselühüm fî’t-tevrâti ve meselühüm fil incîli kezer’in ahrece şet’ehü feâzerehü fas-tağlaza festevâ alâ sûkıhî yü’cibü’z-zürra’a liyegîza bihimü’l küffare ve adallâhüllezîne âmenû ve amilû’s-sahilâti min-hüm mağfireten ve ecran azîman.

Rabbena âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ reşedâ.

Daha sonra aşağıdaki beyitler okunur:
Yâ rabbi heyyi’ lenâ min emrinâ reşedâ Vec’al mü’avvineteke’l azimî lenâ mededâ Felâ tekellüf lî tedmîri enfüsenâ Fel abdü yü’dizü an tedbîri mâ fesedâ Entel alîmü ve kad veccehtü yâ emelî İlâ recâike kalben sâilen ve yedâ Felâ tere’d-detehâ yâ rabbi haibeten

Febahrü cûdike yervî külli men verdâ Ve li’r-recâi tevâlî ente ta’Iemhü Fec’al sevâbî devâmi’s-sitre lî ebedâ.

On kez başta okumalı, dokuz kez okuyarak devam etmelidir. Sonra böylece her başlamada on kez okumalıdır.

Kendine aşık etme duası

Sevdiğiniz bir insanı kendinize bağlamak size çok aşık olmasını sağlamak için yapılan dua ve vefk uygulamalarından biridir

Ve kavlühü’l hakku ve lehü’l mülkü kef he ye ayın sâd ta sin selâmün kavlen min rabbi’r-rahîm muhümmedün sallal-lâhü aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselâm, Mikâîl aleyhisse-lâm, İsrâfıl aleyhisselâm, Azrâîl aleyhisselâm, Ebu Bekir radıyallahü anhü, Ömer radıyallahü anhü, Osman radıyal-lahü anhü, Aliyyün radıyallahü anhü, Muhammedün rasu-lullâhi vellezîne maahü eşiddâü ale’l küffari ruhamau beyne-hüm terâhüm rükkean süccedan yebteğune fadlan mine’l-lâhi ve rıdvanan sîmâhüm fî vücûhihim min eseri’s-sücûdi zâlike meselühüm fi’t-tevrâti ve meselühüm fi’l İncili ke-zer’in ahrece şet’ehü feâzerehü festağlaza festevâ alâ sûkıhî yü’cibüzzürra’a liyeğîza bihimü’l küffare ve adaliâhül-lezîne âmenû ve amilû’s-sahilâti minhüm mağfıreten ve ecran azîm, okunur.

Daha sonra Fetih sûresini iki kez oku. Allahu Ekber yedi kez veya dokuz kez oku. Daha sonra Şuarâ sûresi, 4. âyetini oku:

kendine-asik-etme

Dilleri bağlansın diye dua

Ülkemizdeki medyum hocaların genellikle şiddet uygulayan kocalar için uyguladığı dil bağlama duaları ile hedef kişi nerde olursa olsun sakin bir insan olur evine daha çok düşkün olacaktır.

dil-baglama

Kulillâhümme mâlike’l mülki tü’til mülke men teşâü ve tenzi’ul mülke mimmen teşâü ve tü’izzü men teşâü ve tüzil-lü men teşâü biyedikel hayrü inneke alâ külli şey’in kadîr Ve kavlühü’l hakku ve lehü’l mülkü kef he ye ayın sâd ta sin selâmün kavlen min rabbi’r-rahîm muhümmedün sallal-lâhü aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselâm, Mikâîl aleyhisse-lâm, İsrâfıl aleyhisselâm, Azrâîl aleyhisselâm, Ebu Bekir radıyallahü anhü, Ömer radıyallahü anhü, Osman radıyal-lahü anhü, Aliyyün radıyallahü anhü, Muhammedün rasu-lullâhi vellezîne maahü eşiddâü ale’l küffari ruhamau beyne-hüm terâhüm rükkean süccedan yebteğune fadlan mine’l-lâhi ve rıdvanan sîmâhüm fî vücûhihim min eseri’s-sücûdi zâlike meselühüm fi’t-tevrâti ve meselühüm fi’l İncili ke-zer’in ahrece şet’ehü feâzerehü festağlaza festevâ alâ sûkıhî yü’cibüzzürra’a liyeğîza bihimü’l küffare ve adaliâhül-lezîne âmenû ve amilû’s-sahilâti minhüm mağfıreten ve ecran azîm, okunur.

 

 

 

Toplam 14 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...10...Son »