olcay

Vefk Uygulaması

Vefk

Vefk kelime anlamıyla tılsımlı kare demektir ve havas ilminin bir parçasıdır.Vefkler tek başına yapılır ve kişinin genelde üstünde taşıması istenir buradaki amaç vefkin çeşidine göre değişkenlik gösterir.Vefklerin yapılması için özel koşullar ve malzemeler vardır.Vefk yaptığını iddia eden herkes vefk yapamaz çünkü vefk yapabilmek için tam bir ilimle donanmış olmak gerekir ve temini zor malzemelerin temin edilmesi ve o malzemelere dayalı olarak vefkin oluşturulması gerekir.Ben sizlere bu alanda ansiklopedik bilgi vermek yerine işinize yarayak bilgiyi vermeyi tercih ediyorum.Vefklerin kullanım amaçlarına göre ve en çok talep edilenlerine göre çeşitlerini anlatacağım.

Her türlü sıkıntınız ve sorununuz doğrulukla çözümü için benimle çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.

Uyarı !

Medyum Olcay, vergi levhalı, resmi ruhsatlı medyumdur.
Kim olduğu belli olmayan şahıslar ile çalışmanız size maddi ve manevi zarar verecektir.
Vergi levhamı görmek için tıklayınız…

Dikkat !

• Aşkta herşey güzel giderken bir anda ilişkileriniz bıçak gibi kesiliyorsa,
• İşinizde başarılı olmanıza rağmen istediğiniz maddi getiriyi elde edemiyorsanız,
• Eşinizin,sevgiliniz bir neden yokken sizden soğudu ise,
• Sürekli nedensiz yere bunalıyorsanız,huzurlu olamıyorsanız,yalnızlık ve mutsuızluk hissine kapılıyorsanız, büyüden şüphelenebilirsiniz.

Değerli kardeşlerim,bu tarz sıkıntılarınız varsa ve ya size birşeyler yapıldığında şüpheleniyorsanız beni mutlaka arayınız.
Sizlere sorunun kaynağı ne olursa olsun manevi huzura ermeniz adına yardımcı olmaya hazırım.

TELEFON : 05547254363
E-POSTA : medyumolcay@gmail.com

Birinin kalbine girmek için dua

Uzakta olan sevgilinizin kalbine girmek onu kendinize aşık etmek için yapıcağınız bu dua uygulaması ile kim nerde olursa olsun uzakta olmuş birinin bilinç altına girip onu kendinize aşık edebilirsiniz.Aşağıdaki anlatıcağımız tertip ve vefk uygulaması ülkemizde çok az sayıda yapabilen medyum hocalar tarafından yapılmıştır.

İstediğin kişinin Kalbini Tesir Altina Alma ve Hükmünü İstediğin Gibi Yürütme

kalbine-girme

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahümme innî es’elüke yâ men yef’alü mâ yeşâü ve yahtârü ve yahküm mâ yürîd lehü’l hükmü ve ileyhi türce’ul ümûri lâ râdde’l hükmihi velâ müakkabi likadâihi velâ mühayyidi li abdihi an ma’siyeti illâ bitevfıkıhi ve rahmetihi es’elüke. Allahümme’l ef’ali’r-rab-baniyeti ve’l envâri’s-sâtıati’r-rahmâniyeti yâ men lehül elâi ve’n-nü’mâi lâ ilâhe illâ ente heyyi’ lenâ min emrinâ raşeda vea’atmi’l icâbeti bi’l fevzi’t-tâmmi bilâ gadabin velâ fütûra velâ havle velâ kuvvete illâ billahi! aliyyi’l azîm.

İlâhi ve cebbârin celîlin ve câmi’in

Bicâheki evda’anî me’âni bihâ’t-tavet

Bir kimse bu beyiti her gün, elli üç defa okumaya devam ederse, beyitte geçen güçlü esmanın hürmetine ve ihtiva ettiği ilimler hürmetine Allah (c.c.) güç, kuvvet verir.

Seni terkeden birisine okunacak dua

Daha önce birlikte olduğunuz bir kişi ile tekrar barışmak onun size dönmesi veya sizi düşünmesini sağlamak

terkedene-dua

Sevdiğin erkek yada kız senden bir süre sonra uzaklaşmış ve artık seni sevmiyorsa seni terketmiş ve artık görüşmek istemiyorsa onunla arandaki meseleyi çözmen ve sevgisini tekrar kazanman gerek.Sevdiğiniz kişi sizden sonra başka birisiyle bir ilişkiye başlamıştır ve artık sizin için hayat tam anlamıyla çekilmez olmuştur. O ikisinin birlikte olduğu her gün siz daha bir ızdırap içerisinde olursunuz. Ona dokunduğunu düşünmek onu sevdiğini bilmek sizi derin bir kedere sürükler. Sevdiğinizle yeni sevgilisini ayırıp sevdiğinize kavuşabilirsiniz..

Veyâ ferdi efradenî bilzzi ve ref’atin Ve bismike falıda’ Iî mülûken tecebbüret
Bir kimse bu beyti her gün ya da gün içinde devamlı olmak üzere on üç kez okursa (günlük okunacak) toplumda kabul gören tam bir izzete nail olur. Toplumun ileri gelenleri ve idareciler tarafından sayılır, sevilir ve bütün ihtiyaçları karşılanır. Böyle kişiler genelde kendisi için değil, toplumda ihtiyaç sahiplerinin hacetlerinin karşılanmasına vesile olmak için gayret gösterir (yani Allah rızası için insanlara hizmet ilkesini şiar edinir).

Kendini sevdirme duası

Bu dua ve vefk uygulaması ile uzaktan olan bir kişi etrafınızdaki kız vaya erkek kişileri kendinize semtakik ve semli gösterebilir ve kendinizi sevdirebilirsiniz.kendini sevdirmek istediğin bir kimsenin saçının bir teline gece yarısı 28 defa:

sevdirma-vefki

Karîbün kaviyyun yâ kaviyyün fekaviyyün Bicâhin ve sültânin ve mülkin türâdifet
Kim sürekli olarak sabah ve akşam namazını kıldıktan sonra yüz defa bu beyiti okursa Cenabı Hakkın rızasına nail olur ve gayretleri neticesinde yaratıkların şerrinden emin olup o kişiyi Cenabı Hak zenginliklere nail kılar, zenginliklere kavuşturur. Sonra Hak sözün dışında konuşmaz, sadece hak ve faydalı olanları konuşur.

Bir kimse aşağıdaki vefki yazar ve. çevresine yani dört tarafına beyti yazarak üzerinde taşırsa, heybet, izzet ve şerefe nail olur. İstemiş olduğu ihtiyacı karşılanmış olur.

Şunu iyi bilmek gerekir ki, bu beyitin içinde Kaf (<3) harfinin sırrı vardır. Kaviyyun ismi celili düşmanı kahr edici, hasmma karşı galebe getiren hususiyetler vardır.

Kocamın eve bağlama duası

Kocanız ile aranız çok kötü ise ve devamlı kavga ediyorsanız bugün sizler ile paylaşıcağımız vefk uygulaması ile kocanız nerde olursa olsun devamlı aklında olucaksınız.Kocanızın bağlamak istediğiniz zaman aşağıdaki vefk ile uzakta bir yerlerde olması durumunda bile devamlı aklında olabilirsiniz kocani-baglama-duasi

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahümme ente’l fettahu alel ibâdi bimâ teşâe min megalîkı’l mesâliki’l menfezeti bi sırri ismike’l fettâhu’n-nâsır fî şedîdi’l mehâlike’l kâdî bey-ne’I ibâdi bidekâikı el hikmeti lehü fi’l âlimi’l ulüvvî ve ce-mîi’l memâliki. Tehakkümü bimâ teşâü ve tehtâri lâ müak-kabün lihiikmike velâ raadde likadâike es’elüke bisirrike’s-sârî f! sebehati âlemi’l melekûti’l menzilü fî hafâyâ sirrühü ilâ en yesılü ile’l behümûti’r-racihı fî saûdihi fî kadâyâ âlimü’l ceberûti en teftehu fî kalbî hazihi’l esrâri ve tehak-kakahü bi hakâikı’l envâri ve en tec’alenî ehlen li’l vüsleti bi sırri hayâten zâlike ve celîlün esrâri sıfâtike. Allahümme eyyedenî binasrike’l azızi’l mânia alâ külli hâsidin ve müâ-nidin ve münâzi’in. Allahümme sehharlî abdüke temhıyâîl hâdimü’I ismi inneke alâ şey’in kadîr. Bu ismi devamlı olarak okuyan kimse yukarıda geçen beyitle beraber sayısız zikrederse arzu etmiş olduğu neticeyi bilerek elde eder.

ayetel kursi ile bağlama duası

Bismillâhırrahmanirrahîm İnnâ fetahnâ leke fethan mübiynâ (1). Liyağfira le-kellâhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehû aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekıymâ (2). Ve yensurakâtlâhü nasran aziyzâ (3). Hücelleziy enzelessekiynete fî kulûbilmü’miniyne li-yezdâdû iymânen me’a iymânlhim. Ve liflâhi cünû-düssemâvâîî vel’ard. Ve kânailâhü alîymen hakiymâ (4). Liyüdhilelmü’mîniyne vel’mü’minâti cennâtin tec-riy inin tahtihel’enhârû hâlidiyne fîyhâ ve yükeffira anhüm seyyiâtihim. Ve kâne zâlike indallâhi fevzen azıymâ (5). Ve yü’azzibelmünâfikıyne velmünâfikâti velmüşrikiyne velmüşrikâtizzânniyyne billâhi zan-nessev; Aleyhim dâiretüssev’. Ve ğadibailâhü aleyhim ve le’anehüm ve e’addelehüm cehennem. Ve sâ-et masıyrâ (6). Ve lillâhi cünûdüssemâvâti vel’ard. Ve kânailâhü aziyzen hakiymâ (7). İnnâ erselnâke şâhi-den ve mübeşşiran ve neziyrâ (8). Litü’minû billâhi ve rasûlihî ve tü’azzirûhü ve tüvakkırûh. Ve tüsebbi-hûhü bükraten ve asıylâ (9). (more…)

Şirin görünmek için okunacak dua

bihilhakka vetlehazû âyâ îiy ve mâ ünziru hüzüvâ (56). Ve men azlemü mimmen zükkira biâyâti rabbihî fea’rada anhâ ve nesiye mâ kaddemet yedâh, İnnâ ce’alnâ alâ kulûbihim ekinneten ey yefkahûhü ve fî âzânihim vakrâ. Ve in ted’uhüm ilel-hüdâ felen yehtedû izen ebedâ (57). Ve rabbükelğafûru zürrahmeh. Lev yüâhızühüm bîmâ kesebû le’accele le-hümürazâb. Bel lehüm mev’ıdün len yecidû min dûni-hl mev’iJâ (58). Ve tilkelkurâ ehleknâhüm lemmâ zale-mû ve ce’alnâ limehlikihim mev’ıdâ (59). Ve iz kâle mû-sâ lifetâhü lâ ebrahu hattâ eblüğa mecme’albahreyni ev emdıye hukubâ (60). Felemmâ beleğâ mecme’a bey-nihimâ nesîyâ hûtehümâ fettehaze sebiylehû filbahri serabâ (61). Felemmâ câvezâ kâle lifetâhü âtînâ gadâ-enâ lekad lekıynâ min seferinâ hâzâ nesabâ (62). Kâle era’eyte iz eveynâ ilassahrati feinnî nesiytülhûte ve mâ ensâniyhü illeşşeytânü en ezkürah. Vettehaze sebiylehû filbahri acebâ (63).

Kâle zâlike mâ künnâ nebğı fer-teddâ alâ âsârihima kasasâ (64). Fevecedâ abden min ibâdinâ âteynâhü rahmeten min indinâ ve allemnâhü min ledünnâ ılmâ (65). Kâle lehû mûsâ hel ettebl’uke alâ en tü’allimeni mimmâ ullimte ruşdâ (66). Kâle inne-ke len tesietıy‘a ma’ıye sabrâ (67). Ve keyfe tasbîru alâ mâ lem tühıt bihî hubrâ (68). Kâle setecidünî inşâallâ-hü sâbiren ve lâ a’sıy leke emrâ (69). Kâle feinitteba’te-nî felâ tes’elnî an şey’in hattâ uhdise leke minhü zikrâ (70). Fentalekâ. Hattâ îzâ rakibâ fissefiyneti harakahâ. Kâle eharaktehâ lituğrika ehlehâ. Lekad ci’te şey’en imrâ (71). Kâle elem ekul inneke len testetıy’a me’ıye sabrâ (72). Kâle lâ tüâhızniy bimâ nesitü ve lâ türhık-niy min emriy usrâ (73). Fentalekâ. Hattâ izâ lekıya ğu-lâmen fekatelehû kâle ekatelte nefsen zekiyyeten bi-ğayrî nefs. Lekad ci’te şey’en nükrâ (74). ekul leke inneke len testetıy’a me’ıye sabra (75). Kâle in se’eltüke an şey’in ba’dehâ felâ tüsâhıbniy. Kad betagte min ledünniy uzrâ (76). Fentalekâ. Hattâ izâ eteyâ ehle karyetinistat’amâ ehlehâ fe’ebev en yüdayyifûhü-ma fevecedâ fiyhâ cidâran yüriydü ey yenkadda fe’ekâmeh. Kâle lev şi’te lettehazte aleyhi ecrâ (77). Kâle hâzâ firâku beyniy ve beynik. Seunebbiüke bi-te’viyli mâ lern testet!1 aleyhi sabrâ (78). Emmessefiy-netü fekânet limesâkiyne ya’melûne filbahri fe’eradtü en e’ıybehâ ve kâne verâehüm melikün ye’huzü külle sefiynetin gasbâ (79). Ve emmelğulâmü fekâne ebevâ-hü mü’mineynî fehaşiynâ en yurhikahümâ tuğyânen ve küfrâ (80). Fe’eradnâ ey yübdilehümâ rabbühümâ hayren minhü zekâten ve akrabe ruhmâ (81). Ve em-melcidâru fekâne liğulâmeyni yetiymeyni filmediyneti ve kâne tahtehû kenzün lehümâ ve kâne ebûhüma sâ-lihâ, fe’erâde rabbüke enyeblüğâ eşüddehümâ ve yes-tahricâ kenzehümâ rahmeten min rabbik. Ve mâ fe’al-tühû an emriy. Zâlike te’viylü mâ lem testi’ aleyhi sabrâ minhü zikrâ (83). Innâ mekkennâ lehû fifardı ve âtey-nâhü min külli şey’in sebebâ (84). Fe’etbe’a sebebâ (85). Hattâ izâ beleğâ mağribeşşemsi vecedehâ tağru-bü fiy aynin hamietin ve vecede indehâ kavmâ. Kulnâ yâ zelkarneyni îmmâ en tü’azzibe ve îmmâ en tettehıze fiyhim husnâ (86). Kâle emmâ men zaleme fesevfe nü’azzibühû sümme yüraddü ilâ rabbihî feyü’azzibühû azâben nükrâ (87). Ve emmâ men âmene ve amile sâli-han felehû cezâenilhusnâ. Ve senekûlü lehû min emri-nâ yüsrâ (88). Sümme etbe’a sebebâ (89). Hatta izâ be-leğa matlı’aşşemsi vecedehâ tatlu’u alâ kavmin lem nec’al lehüm min dûnihâ sitrâ (90). Kezâlik. Ve kad ,ehatnâ bimâ ledeyhi hubrâ (91). Sümme etbe’a sebebâ.

eve geç gelen erkek için dua

Vadrıp lehüm meselen racüleyni ce’alnâ liahadihimâ cenneteyni min a’nâbin ve hafefnâhümâ binahlîn ve ce’alnâ beynehümâ zer’â (32). Kiltelcenneteyni âtet i ükülehâ ve lem tazlım minhü şey’en ve feccarnâ hılâie-j hüma neherâ (33). Ve kâne lehû semar. Fekâle lisâhibi-| hî ve hüve yühâvirihû ene ekseru minke mâlen ve e’az-j zü neferâ (34). Ve dehale cennetehû ve hüve zâlimün i ünefsih. Kâle mâ ezunnu en tebiyde hâzihî ebedâ (35). Ve mâ ezunnussâ’ate kâimeten ve lein rudîdtü ilâ rabbl le’ecidenne hayram mînhâ münkalebâ (36). Kâle lehû ı sîhibühû ve hüve yühâvirühû ekefarte billezî halekake min türâbln sümme min nutfetin sürnme sevvâke racü-| i lâ (37). Lâkinne hüvallâhü rabbî ve lâ üşrikü birabbî j ehadâ (38). Velev lâ iz dehalte cenneteke külte mâşaâl-!âhü lâ kuvvete illâ billâh. İn terani ene ekalle minke mâlen ve veledâ (39). Fe’asâ rabbî ey yü’tiyeni hayren snîn cennetike ve yursile aleyhâ husbânen minesse-mâi fetusbiha sa’ıyden zelekâ (40). Ev yusbiha mâühâ gavran felen testetıy’a lehû talebâ (41). Ve ühıyta bise-merîhî feasbeha yükallibü keffeyhi alâ mâ enfeka fiyhâ ^ve hiye hâviyetün alâ urûşihâ ve yekûlü yâ leyteniy _

kocanın eve erken gelmesi için dua

Eğer ki kocanız haneye geç geliyor ve ne yaptığını bilmiyor iseniz bu dua ile Allah’ın izi ile kocanız evine ilişkili biri olacak ve evinden sıyrılıp hiç tek yere gitmeyecektir.

Eşin geç geliyorsa bir metre mavi iplik al 41 kez besmele oku her besmelede tek dügüm at 41 besmeleyi tamamla evin giris kapısındaki ne varsa halı falan altına koy tek kez geçsin üstünden kafi haneye sabah gelir (more…)

Kocamın sözümden çıkmaması için dua

Eşini veya sevdiği tek insanı tamamiyle bizzat emrine almak ve sürekli surette ondan sevgi ve iltifat rastlamak amaçlı bu duayı cuma gecesi ,   gece yarısından ardından 1000 kez okumak yetecektir  .

Bismillâhirrahmanirrahîm Elhamdü lillâhiüezî enzele aiâ abdihil’kitâbe ve iem yec’al lehû ıvecâ (1). Kayyimen’liyünzira be’sen şe-diyden min iedünhü, ve yübeşşirairnu’mmiynelleziy-ne ya’melûnessâiihâti enne lehüm ecran hasenâ (2). Mâkisiyne fîlıi ebedâ (3). Ve yünziraileziyne kâlûtte-hazelfahü veledâ (4).

Mâ lehüm bihî min ilmin ve lâ iiâbâihim, kebürat kelimeten tahrucü min efvâhihim, inyekûlûne illâ ke-zibâ (5). Fele’alleke bahı’un nefseke alâ âsârihîm in-Iem yü’minû bihâzel hadiysi esefâ (6). İnnâ ce’alnâ mâ alel’ardı ziyneten lehâ lineblüvehüm eyyühüm ahsenü ameli (7). Ve innâ lecâ’ilûne mâ aleyhâ sa’ıy-den cüruzâ (8). Em hasibte enne aşhâbelkehfi verra-kıymi kânû min âyâtinâ acebâ (9). İz evelfityetü ilel-kehfi fekâlû rabbenâ âtinâ min ledünke ranmeten ve heyyi’lenâ min emrinâ raşedâ (10). Federabnâ alâ âzâ-nihim filkehfi siniyne adedâ (11). Sümme be’asnâhüm linâ’ieme eyyülhızbeyni ahsâ limâ lebîsû emedâ (12). Nahnü nakussu aleyke nebe’ehüm bilhakk, innehüm fityetün âmenû birabbihim ve zidnâhüm hüdâ (13). Ve rabetnâ alâ kulûbihim iz kâmû fekâlû rabbünâ rabbiis-semâvâti vel’ardı len ned’uve min dûnihl ilahen lekad kulnâ izen şetatâ (14). Hâülâi kavmünettehazû min dû~ nihî âliheh. Lev lâ ye’tûne aleyhim bisultânin beyyin. Fernen ezlemü mimmenifterâ alellâhi kezibâ (15). Ve izi’tezeltümûhüm ve mâ ya’büdûne illallâhe fe’vû ilel-kehfi yenşurleküm rabbüküm min rahmetihî ve yühey-yîleküm min emriküm mirfekâ (16). Ve teraşşemse izâ tala’at tezâveru ankehfihim zâtelyemiyni ve izâ garabet takriduhüm zâteş’şimâlî ve hüm fî fecvetim minh. Zâü-ke min âyâtillâh, mey yehdillâhü fehüvelmühted, ve mey yudlil felen tecide lehü veliyyen murşidâ (17).

sevdiğimin gözü benden başkasını görmesin duası

Kuvvetli tek celbiye amaçlı uygulamadır. Kendi denenmiş tek uygulamadır, rastgele tek yapılış vakti yoktur, tavsiye edilen okuma düzeni tek hafta süresince gün içerisinde bir kez okumaya niyet etmedir ancak evrensel bağlamda tek hafta dolmadan hacetimiz görülmüş olabilir . (bir4 gün okumada ise okumadan ardından 40 gün yabancı tek işlem ya da okuma yapılmaması tavsiye edilir .) Tesir şu biçimde olabilir sevgisi amaçlı okunan kişide önce günler tek depresyon durumu ortaya çıkar , bu iyiye işarettir, uygulamaya aynı ritimde devam ediniz.

Bismillahirrahmânirrahîm
Yüsebbihu lillâhi mâ fissemâvâti ve mâ fil’ardılme-likirkuddûsil ‘aziyzil’hakiym (1). Hüvellezî be’ase firüm-miyyîne rasûlen minhüm yetlû aleyhim âyâtihî ve yüzekkîhim ve yü’allimühümül’kitâbe velhikmeh, ve in kânû mîn kablü lefî dalâlin mübiyn (2). Ve âha-riyne minhüm lemmâ yelhakû bihim. Ve hüvel’aziy-zülhakıym (3). Zâiike fadfuilâhi yü’tiyhi men yeşâ’. Valiâhü zülfadlil’aziym (4). Meselülleziyne hummilüt-tevrâte sümme lem yahmilûhâ kemeselilhımâri yah-milü esfârâ. Bi’se meselülkavmilleziyne kezzebû bî-âyâtiüâh. Valiâhü lâ yehdilkavmezzâlimîyn (5), Kul yâ eyyühelleziyne hâdû înze’amtüm enneküm evliyâü lillâhi min dûninnâsi fetemennevülmevte in küntüm sâdikıyn (6). Ve la yetemennevnehû ebeden bimâ kaddemet eydiyhim. Valiâhü aliymün bizzâlimiyn (7). Kul innelmevtellezî tefirrûne minhü feinnehû mülâ-kıyküm sümme türaddûne ilâ âlimilğaybi veşşehâde-ti feyünebbiüküm bimâ küntüm ta’melûn (8). (more…)

Toplam 11 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...10...Son »