olcay

ayetel kursi ile bağlama duası

Bismillâhırrahmanirrahîm İnnâ fetahnâ leke fethan mübiynâ (1). Liyağfira le-kellâhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehû aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekıymâ (2). Ve yensurakâtlâhü nasran aziyzâ (3). Hücelleziy enzelessekiynete fî kulûbilmü’miniyne li-yezdâdû iymânen me’a iymânlhim. Ve liflâhi cünû-düssemâvâîî vel’ard. Ve kânailâhü alîymen hakiymâ (4). Liyüdhilelmü’mîniyne vel’mü’minâti cennâtin tec-riy inin tahtihel’enhârû hâlidiyne fîyhâ ve yükeffira anhüm seyyiâtihim. Ve kâne zâlike indallâhi fevzen azıymâ (5). Ve yü’azzibelmünâfikıyne velmünâfikâti velmüşrikiyne velmüşrikâtizzânniyyne billâhi zan-nessev; Aleyhim dâiretüssev’. Ve ğadibailâhü aleyhim ve le’anehüm ve e’addelehüm cehennem. Ve sâ-et masıyrâ (6). Ve lillâhi cünûdüssemâvâti vel’ard. Ve kânailâhü aziyzen hakiymâ (7). İnnâ erselnâke şâhi-den ve mübeşşiran ve neziyrâ (8). Litü’minû billâhi ve rasûlihî ve tü’azzirûhü ve tüvakkırûh. Ve tüsebbi-hûhü bükraten ve asıylâ (9).
İnnelleziyne yübâyi’ûneke innemâ yübâyi’ûnallâh. Yedüllâhi fevka eydîhim. Fernen nekese feinnemâ yenküsü alâ nefsih. Ve men evfâ bimâ âhede aleyhul-lâhe feseyü’tiyhi ecran azıymâ (10). Seyekûlü lekemuhallefûne minei’a’râbi şeğaletnâ emvâlünâ ve eh-lûnâ festagfirlenâ. Yekûlûne bielsinetihim mâ leyse fî kulûbihim. Kul femey yemlikü leküm minallâhi şey’en in erâdebiküm darran ev erâdebiküm nef’â. Bel kânallâhü bimâ ta’melûne habiyrâ (11). Bel za-nentüm en ley yenkaliberrasûlü velmü’minûne ilâ eh-liyhim ebeden ve züyyine zâlike fî kulûbiküm ve za-nentüm zannessev’. Ve küntüm kavmen bûrâ (12). Ve men lem yü’mim billâhi ve rasûlihi feinnâ a’tednâ lil-kâfiriyne sa’ıyrâ (13). Ve lillâhi mülküssemâvâti vel’ard. Yağfiru limen yeşâü ve yu’azzibü men yeşâ’. Ve kânallâhü ğafûren rahıymâ (14). Seyekûlülmuhal-lefûne izentalaktüm ilâ meğanime lite’huzûhâ zerûnâ nettebi’küm. Yüriydûne ey yübeddilû kelâmallâh. Kul len tettebi’ûne kezâliküm kâlallâhü min kabl. Feseye-kûlûne bel tahsudânenâ. Bel kânû lâ yefkahûne illâ kaliylâ (15).

Bir önceki yazımız olan Kocayı eve bağlama duası başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Gelen Aramalar:

  • ayetel kürsi ile bağlamak
  • ayetel kürsi ile bağlama
  • ayetel kürsi ile bağlama duası
  • ayetel kursi ile ask buyusu
  • ayetel kürsi ile aşk duası
  • ayetel kürsi ile bağlama büyüsü
  • ayetel kürsi ile aşık etme duası
  • ayetel kürsiyle bağlama
Arkdaşına Yolla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ask