olcay

İnsanlara Şirin görünmek için dua

Çevrenizdeki insanlara antipatik olarak gözüküyorsanız medyum olcay hocanın vefk çalışmaları ile etrafınızdaki kişilere daha sevimli olarak görünmeniz mümkündür.

İzâ vaka’atil vâkı’ah (1). Leyse li vak’atihâ kâzibeh (2). Hâfidatün râfi’ah (3). İzâ rüccetil erdu raccâ (4).Ve büssetil cibâlü bessâ (5). Fekânet hebâen münbessâ (6). Ve küntüm ezvâcen selâseh (7). Fe es-hâbül meymeneti mâ eshâbül meymeneh (8). Ve es-hâbü’l meş’emeti mâ eshâbü’l meş’emeh (9). Ves sâ-bikûnes-sâbikûn (10). Ülâikel mukarrabûn (11). Fî cennâtin neıym (12). Sülletün minel evvelîn (13). Ve kalîlün minel âhirin (14). Alâ sürurin mevdunetin (15). Müttekiîne aleyhâ mütekâbilin (16).

Yetûfü aleyhim vildânün muhalledûne (17). Bi ek-vâbin ve ebârîka ve ke’sin min meıyn (18). Lâ yüsad-de’ûne anhâ velâ yünzifûn (19). Ve fâkihetin mimmâ yetehayyerûn (20). Ve lahmi tayrin mimmâ yeştehûn (21). Ve hürün îynün (22). Ke emsâlil lü’lüil meknûn
(23). Cezâen bimâ kânû ya’melun (24). Lâ yesmeûne

Ifîhâ lağven velâ te’sîınâ (25), İllâ kıylen selâmen selâ-rnâ (26) Ve eshâbül yemîni mâ eshâbül yemin (27). Fî sidrin mahdûd (28). Ve talhın mendûd (29) Ve zillin memdûd (30). Ve rnâin meskûb (31). Ve fâkihetin ke-sîrah (32). Lâ maktû’atin velâ memnû’ah (33). Ve fü-j ruşin merfû’ah (34). İnnâ enşe’nâhünne inşâa (35). Fe cealnâhünne ebkârâ (36). Uruben etrâbâ (37). Li eshâbil yemin (38). Sülletün minel evvelîn (39). Ve sülletün minel âhirin (40). Ve eshâbüş-şimâli mâ es-hâbüŞ’Şiınâl (4 i). Fî semûmin ve hamim (42). Ve zillin min yahrnûm (43). Lâ bâridin ve lâ kerim (44). İn-nehüm kânû kable zâlike mütrafîn (45). Ve kânû yü-sırrûne alel hınsil azıym (46). Vekânû yekûlûne eizâ miînâ ve künnâ türâben ve ızâmen einnâ le
l meb’ûsûn (47). Eve âbâünel evvelûn (48). Kul innel 60).    Alâ öii niibeddile emsaleküin ve rıürıçieküm fî-mâ !â îa’letvmn (01), Ve lekad aiimlömüı>neş’«tel üiâ felev lâ tezekken”! n [02). liferaeyiüm mâ {ahmMün (63). Ş’fMsiüm tezraûnehû em nahmr^znriiır; (S4). ¡.ev neşâü İs Cfrs^iîushü hutâmen fezai’mm tefelck^hCın

(61)).    İrissA h* rnuğranıûn (6(i). Bel nahnü maiırûmOn (iv/), EfomeyUımüI mâeliezî teşrabOıı (6H). i-^tum en/olîüsnühü mine! miiy.ni em nahnü! mürv.ilüi! (b‘1), Lev neşâu ce’alnâhu ücâcen felev lâ îeşkurûn (70). Eferaeytümün nâralletî tûrûn (71). Eentüm enşe’tüm şeceratehâ em nahnül münşiûn (72). Nahnü ceainâ-hâ tezkiraten ve metâan lil mukviyn (73). Fe sebbih bismi rabbikel azıym (74). Fe lâ uksimü bi mevâktin nücûm (75). Ve innehû le kasemün lev ta’lemûne n/ıynı (/fi).

İnnehû le kur’ânün kerîmün (77). Fî kitabin mek-nûn (78). Lâ yemessühû illel mutahherûn (79), tenzî-lün min rabbi’l âlemin (80). Efe bi hâzel hadîsi entüm müdhinûn (81). Ve tec’alûne rizkaküm enneküm tü-kezzibûn (82). Fe levlâ izâ belağatil hulkûm (83). Ve entüm hıyneizin tenzurûn (84). Ve nahnü akrabü i leyli i minküm ve lâkin lâ tübsırûn (85). Felev lâ in kün-tüm gayra medînîn (86). Tereiûnehâ in küntüm sâdi-kıyn (87). Fe emmâ in kâne mine! mukarrabiyn (88).

Fe ravhün ve rayhânün ve cennetü neıym (89). Ve emmâ in kâne min ashâbil yemîn (90). Fe selâmün leke min eshâbil yemîn (91). Ve emmâ in kâne minel mükezzibîned dâlliyn (92) Fe nüzülün min hamîm (93). Ve tasliyetü cehıym (94). İnne hâzâ le hüve hak-kul yakıyn (95). Fe sebbih bismi rabbikel azıym (96).

Bir önceki yazımız olan Eşinin Sana Aşık Olması İçin Dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Gelen Aramalar:

  • uruben etrâbâ
  • uruben etraba duası
  • insanlara şirin görünmek için dua
Arkdaşına Yolla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ask