olcay

kocaya söz geçirme duası

Bismillâhirrahmânirrahîm
Yâsîn (1). Velkûr’âniihakîm (2). İnneke îeminef-mürselîn (3)„ Aiâ sırâtın müstakîm (4), Tenziyiel’azi-zir-rahîm (5). Litünzira kavmen mâ ünzira âbâühüm fehüm gâfilûn (6). Lekad hakka! kavlü aiâ ekserihîm fehüm fa yü’minûn (7). İnnâ ce’alnâ fiy a’nâkıhim ağlâlen fehlye İle! ezkâni fehüm mukmehûn (8) Ve ce’al-nâ min beyni eydîhim şedden ve min halfihim şedden feağşeynâhüm fehüm !â yübsırûn (3). Ve sevâün aleyhim eenzertehüm emiem tünzirhüm lâ yü’mirıün

(10).    İnnemâ tünzirü menittebeazzikre ve haşiyerrah-mâne bilğaybi febeşşirhü bimağfiretin ve ecrin kerîm

(11).    İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kadde-mû ve âsârehüm. Ve külle şeyin ahsaynâhü fî imâ-rnirı mübin (12).

Vadrib lehüm meselen eshâbelkaryeti iz câehel-mürselün (13). İz erseinâ ileyhimüsneyni fekezzebû-hümâ feazzeznâ bisâlisin fekâîü innâ ileyküm mürse-lûn (14). Kâlû mâ entüm illâ beşerun mislünâ ve mâ enzelerrahmânü min şey’in in entüm illâ tekzibûn

(15).    Kâlu rabbünâ yâ’lemü innâ ileyküm lemurselûn

(16).    Ve mâ aleynâ illelbeiağul mübîn (17). Kâlû innâ tetayyernâ biküm lein lem tentehû lenercümenneküm ve leyemessenneküm minnâ azâbün elim (18). KâSû tâirukum meaküm ein zükkirtüm bel enîüm kav-mün misrifûn (19).Ve câe min aksalmedîneti raculün yes’â kâle yâ kavmittebiul mürselin (20). İttebiû men lâ yes’eiükünn ecrerı ve hüm mühtedûn (21). Ve mâliye lâ a’büdüüezî fetarenî ve ileyhi türceûn (22). Eette-hızü min dûnihs âliheten in yüridnirrahmânü bidurrin lâ tuğni annî şefâatühüm şey’en ve lâ yünkızûn (23). İnnî izen lefi dalâlin mübîn (24). İnnî âmentü birabbi-küm fesmeûn (25). KHedhulilcennete kâle yâ ley te kavmî ya’lemûn (26). Bsmâ gaferalî rabbî ve cealenî minelmükremin. (27).

Ve mâ enzelnâ alâ kavmîhî min ba’dihi min cündin minessemâi ve mâ künnâ münzilin (28). İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâ hüm hâmidûn (29). Yâ has-reten ale’l-ibâdi ma ye’tîhim min rasûlin illâ kânû bihi yestehziûn (30) Elem yerav kem ehleknâ kablehüm minel-kurûni ennehüm ileyhim lâ yerciûn (31). Vein küllün lemmâ cemîün ledeynâ muhdarûn (32). Ve âyetün lehümül ardulmeytetü ahyeynâhâ ve ehracnâ minhâ habben feminhü ye’külûn (33) Vecealnâ fiha cennâtin min nehîlin ve a’nâbin ve feccernâ fihâ mi-nel’uyûn (34). Liye’külû min semerihî ve mâ amilethü eydîhim efelâ yeşkürûn (35). Sübhânellezi halekal’ez-vâce küüehâ mimmâ tünbitül’ardu ve min enfüsihîm ve mimmâ lâ ya’Iemûn (36). Ve âyetün lehümülley’lü neslehu minhennühâre feizâhüm muzlimûn (37). Veşşemsü tecrl limüstekarrin lehâ zâlike takdîrüPazî-zirâlîm (38). Velkamere kaddernâhü menâzile hattâ âde kerureûnil kadîm (39). Leşşemsü yenbeği lehâentüdrikel-kamere ve lelleylü sâbikunnehâri ve küllün fî felekin yesbehûn. (40).

Ve âyetün lehüm ennâ hamelnâ zürriyyetehüm fil-fülkilmeşhûn (41). Ve halaknâ lehüm min mislihî mâ yerkebûn (42). Ve in neşe’ nuğrikhüm felâ sariha lehüm ve lâ hüm yünkazûn (43). İllâ rahmeten minnâ ve metâan ilâ hıyn (44). Ve izâ kîle lehümüttekû mâ beyne eydîküm ve mâ halfeküm lealleküm türhamûn (45). Ve mâ te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânu anhâ mıTrıdîn (46). Ve izâ kîle lehüm enfiku mimmâ rezekakümüllâhü kâlellezîne keferû liliezîne âmenû enut’ımü men lev yeşâullâhü at’amehu in en-tüm illâ fî dalâlin mübîn (47). Ve yekûlûne metâ hâ-ze’lvadü in küntüm sâdikıyn (48). Mâ yenzurûne illâ sayhaten vâhideten te’huzühüm ve hüm yehıssımûn (49). Felâ yestetî’ûne tavsıyeten ve lâ ilâ ehlihim yer-ci’ûn (50). Ve nüfiha fissûrî feizâhüm minel’ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn (51). Kâlû yâ veylenâ men be’ase-nâ min merkadinâ hâzâ mâ ve’aderrahmânü ve sade-kal mürselûn (52). İn kânet illâ sayhaten vâhdeten feizâhüm cemî’un ledeynâ muhdarûn (53). Felyevme lâ tuzlemü nefsün şey’en ve lâ tüczevne illâ mâ küntüm ta’melûn. (54).

Înne ashâbe’l-cenneiil-yevme fî şuğulin fâkihûn (55). Hüm ve ezvâcühüm fî zılâlin alel’erâiki mütîeki-ün (56). Lehüm fihâ fâkihetün ve lehüm mâ yeddeûn (57). Selâmün kavlen min rabbin rahim (58). Vemtâ-zülyevme eyyühel mücrimûn (59). Elem a’hed Hey-küm yâ benî âdeme en lâ ta’büdüşşeytâne innehû le-küm adüvvün mübîn (60). Ve eni’büdûnî hâzâ sırâtun müstakim (61). Ve lekad edalle minküm cibillen kesî-

ra, efelem tekûnû ta’kılûn (62). Hâzihî cehennemülletî

küntüm tûadûn (63). Islevhe’l-yevme bimâ küntüm

tekfürûn (64). Elyevme nahtimü alâ efvâhihim ve tü-

kellimünâ eydihim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânû

yeksibûn (65). Velev neşâü letamesnâ alâ a’yünihim

festebekussırâta feennâ yübsırun (66). Velev neşâü

lemesahnâhüm alâ mekânetihîm femestetâ’u mudıy-

yen ve lâ yerciûn (67). Ve men nu’ammirhu nünekkis-

hü fil halkı efelâ ya’kılûn (68). Ve mâ allemnâhüşşi’ra

ve mâ yenbeğî lehû in hüve illâ zikrun ve kur’ânün

mübîn (69). Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal-

kavlü alel kâfirîn (70).

Bir önceki yazımız olan Kocayı eve bağlama duası başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Gelen Aramalar:

  • kocaya söz geçirme duası
  • kocaya sz geirme duas
Arkdaşına Yolla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ask